POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant els formularis de la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, per això JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a la legislació vigent en cada moment.

 

 

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 s’informa que:

 

 

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

El responsable del tractament és JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI amb les dades de contacte que consten en l’inici.

 

 

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

Les dades que faciliti l’usuari als formularis de la web, les enviades a l’adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre duri la relació contractual amb JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI s’incorporaran, tal com les cedeix l’usuari, a una base de dades titularitat de JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI.

 

La finalitat de les dades serà la de prestar els serveis que l’usuari sol·liciti i per enviar-li informació de les activitats que realitzi JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI per correu electrònic o adreça postal.

 

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual mantinguda amb JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI, les obligacions legals i el consentiment que atorgui l’usuari en acceptar aquest avís.

 

Les dades es conservaran mentre l’usuari no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

 

 

3.- Destinataris de les dades personals

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI, tret d’obligació legal.

 

 

4.- Drets dels titulars de les dades

L’usuari té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se a que les seves dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgui.

 

Per exercir aquests drets cal enviar un correu electrònic a jardins@munillaroztegui.com

 

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.